společnosti BHG Princ s.r.o. na prodej dárkových poukazů a souhlas s poskytnutím osobních údajů.

Společnost BHG Princ s.r.o., se sídlem: Staroměstské náměstí 460/29, 110 00  Praha 1, IČO: 07341199, DIČ: CZ07341199, zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 299427, je provozovatelem podniku Black Angel´s Bar, Staroměstské náměstí 460/29, 110 00  Praha 1 a internetových stránek blackangelsbar.com a bauergroup.cz, pomocí kterých Kupující kupuje Dárkový poukaz.

Článek I - Vymezení základních pojmů

Pokud není v Nabídce nebo v Dárkovém poukazu uvedeno jinak, mají následující pojmy a zkratky označené s velkým počátečním písmenem význam v níže uvedených definicích:

 • Restaurace je místo, kde dochází k Plnění Dárkového poukazu. Jedná se o podnik Black Angel´s Bar, Staroměstské náměstí 460/29, 110 00  Praha 1.
 • Stránka jsou internetové stránky blackangelsbar.com a bauergroup.cz;
 • Kupující je fyzická osoba nebo právnická osoba, která si objedná a koupí Dárkový poukaz na Stránce nebo v Restauraci;
 • Prodávající je BHG Princ s.r.o., Staroměstské náměstí 460/29, 110 00  Praha 1, IČO: 07341199, DIČ: CZ07341199;
 • Dárkový poukaz je potvrzení o časově omezeném právu Kupujícího vůči Prodávajícímu, aby mu Prodávající poskytl Plnění, přičemž koupě Dárkového poukazu může být Prodávajícímu prokázaná.
 • Plnění je zboží nebo služba poskytovaná ze strany Prodávajícího Kupujícímu a uvedená v Nabídce a v Dárkovém poukazu;
 • Objednávkový formulář je formulář na Stránce jehož prostřednictvím Kupující realizuje objednávku a koupi Dárkového poukazu;
 • E-mail je e-mailová adresa Kupujícího uvedena Kupujícím v procesu koupě Dárkového poukazu;
 • VOP jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky

Článek II - Objednávka a koupě Dárkového poukazu

 • Prodávající zveřejňuje na Stránce v určitých časových intervalech (denní nebo jiné) Nabídku na Dárkové poukazy, jejichž koupi si Kupující může objednat, a které si Kupující může koupit.
 • Nabídka Dárkového poukazu je aktivní jejím zveřejněním na Stránce. Každý Kupující si může objednat libovolný počet Dárkových poukazů, pokud není v Nabídce uvedeno jinak. Při poskytování Plnění ze strany Prodávajícího je možné použít více Dárkových poukazů při poskytování aktuálního Plnění (například při návštěvě Podniku je možné při uhrazení jednoho účtu uplatnit víc než jeden Dárkový poukaz. Dárkový poukaz je možné využít jednorázově a v celé výši, pokud Prodávající neurčí jinak. Prodávající nemá povinnost Kupujícím nevyčerpanou hodnotu Dárkového poukazu jakkoli Kupujícímu kompenzovat.
 • Objednávka Dárkového poukazu a její následná koupě se realizuje pouze v Podniku nebo prostřednictvím Stránky, kroky, způsoby a postupností na ní stanovené. Při způsobech platby: Platba kartou nebo kreditní kartou, přijde Dárkový poukaz na E-mail Kupujícího ihned po bankou potvrzené úspěšné realizaci platby. Momentem vyplnění Objednávkového formuláře Kupující objedná koupi Dárkového poukazu (dále jen "Objednávka") a:
 • a) Objednávka na koupi Dárkového poukazu se stává závaznou až momentem uhrazení ceny za Dárkový poukaz Kupujícím postupem uvedeným na Stránce. Do uhrazení ceny za Dárkový poukaz nevzniká Kupujícímu právo na vydání Dárkového poukazu.
 • b) Souhlasí s ustanovenými VOP platnými v čase Objednávky jako i s podmínkami Nabídky.
 • Připsáním ceny za Dárkový poukaz na účet Prodávajícího se koupě Dárkového poukazu zrealizuje.
 • Daňový doklad ve vztahu ke koupi Dárkového poukazu vydává Prodávající. V případě, že Kupující vystupuje při koupi Dárkového poukazu v postavení zdanitelné osoby, t.j. obstarává poukaz na účely podnikání, může na tyto účely použít doklad vystavený Prodávajícím.
 • Prodávající nezodpovídá za škody, které vzniknou Kupujícímu v důsledku špatně uvedeného E-mailu ze strany Kupujícího.
 • Závazky vyplývající z koupě Dárkového poukazu se považují za splněné poskytnutím Plnění ze strany Prodávajícího Kupujícímu s využitím Dárkového poukazu nebo neuplatněním Dárkového poukazu ze strany Kupujícího v době platnosti Dárkového poukazu.

Článek III - Práva a povinnosti

 • Prodávající nejpozději do 48 hodin od připsání ceny za Dárkový poukaz na svůj bankovní účet odešle Dárkový poukaz Kupujícímu elektronickou formou na E-mail Kupujícího uvedený v Objednávkovém formuláři. Tím se považuje Dárkový poukaz za doručený Kupujícímu.
 • Dárkový poukaz (v tištěné, respektive elektronické podobě) je způsobilým dokladem o právech vyplývajících z Dárkového poukazu.
 • Prodávající vede seznam Dárkových poukazů za účelem vykonání možné kontroly předloženého Dárkového poukazu ze strany Kupujícího Prodávajícímu, s čímž Kupující souhlasí.
 • Kupující je oprávněný použít Dárkový poukaz jen za podmínek, které jsou zveřejněné v konkrétní Nabídce, na Dárkovém poukazu a případně v instrukcích doručených Kupujícímu spolu s Dárkovým poukazem. Doba platnosti Dárkového poukazu je vždy přímo uvedená na Dárkovém poukazu.
 • Pokud Nabídka nebo Dárkový poukaz stanovují potřebu rezervování termínu mezi Prodávajícím a Kupujícím na poskytnutí Plnění (například den a hodinu rezervace v podniku), Kupující si dohodne způsobem uvedeným v Nabídce nebo na Dárkovém poukazu (prostřednictvím Objednávkového formuláře, telefonicky a pod.) termín využití Dárkového poukazu.
 • Po uplynutí doby platnosti Dárkového poukazu ztrácí Kupující nárok na poskytnutí práva vyplývajícího z Dárkového poukazu bez nároku na vrácení zaplacené Ceny za Dárkový poukaz.
 • Kupující souhlasí, aby mu Prodávající posílal na jeho E-mail emaily jako nástroj přímého marketingu. Souhlas podle předcházející věty je Kupující oprávněný kdykoliv odvolat.

Článek IV - Zodpovědnost Prodávajícího

 • Prodávající jako dodavatel Dárkového poukazu jako i dodavatel Plnění je zodpovědný:
 • a) za kvalitu a rozsah Plnění
 • b) za dodání Plnění
 • c) za naplnění práv Kupujícího z Dárkového poukazu
 • d) za pravdivost a úplnost Nabídky
 • e) za plnění všech práv Kupujícího vyplývajících Kupujícímu z platných právních předpisů, a to v souvislosti s koupí Dárkového poukazu jako i v souvislosti s poskytováním Plnění

Článek V - Podmínky reklamace

 • V případě, že Kupující v lhůtě podle těchto VOP neobdrží Dárkový poukaz, nebo Dárkový poukaz obsahuje podmínky jiné, než jaké byly uvedené v Nabídce a nebo Dárkový poukaz bude mít jiné vady, Kupující může vady reklamovat. Kupující je povinný vady uplatnit písemně e-mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Lhůta na vykonání reklamace je 48 hodin od doručení Dárkového poukazu a v případě, že Dárkový poukaz nebude doručen, tak 3 pracovní dny od uplynutí lhůty pro doručení Dárkového poukazu. Pokud Kupující neuplatní vady ve lhůtách a způsobu podle předcházející věty, jeho práva na uplatnění vad zanikají.
 • Prodávající je povinný odstranit vady podle bodu 1. do 3 pracovních dnů od doručení reklamace. V případě, že vada v dané lhůtě nebude odstraněná, je Kupující oprávněný od koupě odstoupit.

Článek VI - Zánik Objednávky, koupě Dárkového poukazu

 • V případě, že Kupující neuhradí cenu za Dárkový poukaz ve lhůtě podle těchto VOP, Objednávka a právo na koupi Dárkového poukazu bez dalšího zanikají.
 • Zprostředkovatel má právo stáhnout Nabídku ze Stránky, pokud zjistí, že informace nebo údaje uvedené v Nabídce je nesprávný, neúplný nebo chybný a nebo má Nabídka jinou vadu, pro kterou nemůže být nabízená. Pokud byla v mezičase vykonaná koupě Dárkového poukazu ve vztahu k takové Nabídce, tato se ruší, přičemž Kupující bere na vědomí a souhlasí, že v tomto případě cenu za Dárkový poukaz jím uhrazený mu vrátí Prodávající, přičemž toto plnění je povinný Kupující od Prodávajícího přijat. Kupující je oprávněný vymáhat vrácení Ceny za Dárkový poukaz vždy jen od Prodávajícího. Cena za Dárkový poukaz bude Kupujícímu vrácená do 14 dní od stáhnutí Nabídky ze Stránky podle tohoto bodu, a to na účet Kupujícího, ze kterého vykonal předmětnou úhradu.

Článek VII - Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Prodávající tímto uvádí, že zpracovává osobní údaje v rozsahu osobních údajů za účelem nákupu Dárkového poukazu - jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo (dále jen "osobní údaje"), za účelem vytvoření databáze Nakupujících, kteří si zakoupili Dárkové poukazy, za účelem vedení účtů klientů a jejich správy, za účelem plnění práv a povinností ze strany Prodávajícího souvisejících s objednáváním a koupí Dárkových poukazů a plněním závazků z nich vyplývajících.
 • Kupující potvrzuje, že osobní údaje se shodují se skutečností, jsou úplné, pravdivé a přesné.
 • Souhlas se zpracováním těchto osobních údajů uděluje Kupující dobrovolně, a to až do doby, dokud tento souhlas Kupující neodvolá. Souhlas je možné odvolat písemně nebo e-mailem.
 • Kupující souhlasí se zasíláním infromací a novinek ze strany Prodávajícího souvisejících se službami Prodávajícího na adresu Kupujícího.

Článek VIII - Společná a závěrečná ustanovení

 • Prodávající zveřejňuje VOP na Stránce.
 • Smluvní vztahy mezi Prodávajícím a ve VOP blíže neupravené se řídí právním řádem České republiky.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 • Přijímání plateb prostřednictvím platebních karet zajišťuje pro Prodávajícího společnost Global Payments Europe s.r.o., V Olšinách 626/80, 100 00 Praha 10.
 • Tyto VOP nabývají platnosti 01.01.2020.
Black Angel's Bra Praha

Hotel U Prince, suterén
Staroměstské náměstí 29
110 00 Praha 1 - Staré Město
+420 221 416 401 (po 16:00)
info@blackangelsbar.com

Poslat email Rezervovat stůl


Marketing: marketing@bauergroup.cz
Personální oddělení: hr@bauergroup.cz

Ve stejné budově

Hotel U Prince

Stylový boutique hotel na Staroměstském náměstí, v budově z 12. století, s 24 pokoji.

hoteluprince.com

Restaurace U Prince

Restaurace s českou i mezinárodní kuchyní a venkovní zahrádkou na Staroměstském náměstí.

restauraceuprince.com

Terasa U Prince

Střešní bar & grill s jedním z 15. nejhezčích výhledů na světě. Otevřeno po celý rok.

terasauprince.com